Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest obowiązany do uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, wydaje się w drodze decyzji na wniosek prowadzącego działalność. Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów musi zawierać m. in.: informacje dotyczącą rodzaju zbieranych odpadów, gruntowny opis metody zbierania, określenie gdzie i w jaki sposób będą magazynowane odpady, możliwości techniczne wnioskodawcy do gromadzenia odpadów (infrastruktura, sprzęt, objętości miejsc magazynowania odpadów, przekładające się na ilości zbierania).

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydawane jest w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z Ustawą o odpadach.

Jesteś zainteresowany?