26 września 2017

Prawo wodne – zgoda wodnoprawna

zgoda wodnoprawna
Prawo wodne - zgoda wodnoprawna

Ustawa Prawo Wodne

 Zgoda wodnoprawna
23 sierpnia 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Ustawa wprowadza następujące formy podstawowych zgód administracyjnych opisanych jako zgody wodnoprawne:
 • wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • wydanie oceny wodnoprawnej,
 • wydanie decyzji, zwolnień z zakazów dotyczących, m.in. gromadzenia i lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych i innych substancji.

Organem właściwym do wydania zgody wodnoprawnej jest organ Wód Polskich.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wymagane jest m.in. przed uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

fot. pixabay.com

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest m.in. na:

 • usługi wodne – które polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Do usług wodnych zalicza się np. pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych. Realizacja usług wodnych związana będzie z ponoszeniem za nie opłat.
 • szczególne korzystanie z wód – które wykracza poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, np. wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych.
 • wykonanie urządzeń wodnych – czyli urządzeń lub budowli służących do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów np. kanały, rowy, sztuczne zbiorniki, stawy, wyloty urządzeń kanalizacyjnych.

Ustawa wprowadziła możliwość przedłużenia okresu trwania dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego bez konieczności tworzenia nowego wniosku (nowego operatu wodnoprawnego), jeżeli zawarte w nim informacje zachowały aktualność. Przedłużenie to polega na tym, że w terminie 90 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej decyzji, należało złożyć wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga m.in.:

 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;
 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 • wykonanie stawów napełnianych wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m;
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m.

 

fot. pixabay.com

 

Wydanie oceny wodnoprawnej
Ocena wodnoprawna jest wymagana w przypadku inwestycji lub działań mogących  wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Rodzaje wyżej wymienionych inwestycji lub działań zostaną określone w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Opłaty za zgody wodnoprawne:

 • 100 zł za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • 250 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • 1250 zł za wydanie oceny wodnoprawnej.

Kary za brak posiadanych zgód
Za brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, bądź naruszenie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym przyznawana jest kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Firma PALECZNY oferuje kompleksową pomoc oraz doradztwo w opracowywaniu między innymi operatów wodnoprawnych, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych.
Więcej na www.paleczny.pl/ochrona-srodowiska/

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Skontaktuj się z nami