Regulamin Klauzula informacyjna

A A A
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, iż spółka Leadmet Recykling Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Conrada 30 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: adres e-mail, numer telefonu, adres firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej. Dane te były pozyskane na podstawie zlecenia współpracy.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: LEADMET Recykling Sp. z o.o. Sp.k. ul. Josepha Conrada 30, 01-922 Warszawa NIP 1182094124 REGON 146851650. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: LEADMET Recykling Sp. z o.o. Sp.k. ul. Josepha Conrada 30, 01-922 Warszawa lub email: iod@paleczny.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: LEADMET Recykling Sp. z o.o. Sp.K. ul. Josepha Conrada 30, 01-922 Warszawa lub email: iod@paleczny.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług z zakresu ochrony środowiska. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej LEADMET Recykling Sp. z o.o. Sp.K., ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizowanych usług, jak również w celach statystycznych.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.