04 lipca 2016

Sprawdź czy podlegasz pod obowiązek uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza
Sprawdź czy podlegasz pod obowiązek uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Drogi przedsiębiorco, jeśli emitujesz do atmosfery gazy i pyły sprawdź w kilku krokach, czy nie potrzebujesz na to odpowiednich pozwoleń na ich emisję.

Krok 1. Sprawdź czy posiadasz instalację emitującą zanieczyszczenia.
„Instalacja – według ustawy Prawo Ochrony Środowiska jest to stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń, budowle, których eksploatacja może powodować emisję”. Ogólnie oznacza to, że instalacją jest prawie każde urządzenie, z którego w trakcie pracy wytwarzana jest niepotrzebna energiaodpady i inne niepotrzebne składniki (np. kocioł grzewczy, spawarka, kabina lakiernicza itp.).

Krok 2. Sprawdź w jaki sposób zanieczyszczenia emitowane są do atmosfery?
Emisja zanieczyszczeń z instalacji może odbywać się w sposób zorganizowany oraz w sposób niezorganizowany. Jest to istotne, gdyż do pozwolenia/zgłoszenia instalacji bierzemy pod uwagę tylko emisję zorganizowaną.
Emisją niezorganizowaną nazywamy emisję, gdy zanieczyszczenia odprowadzane są za pomocą wentylacji grawitacyjnej – niewymuszonej (np. przez otwarte okno).
Emisją zorganizowaną nazywamy emisję, gdy zanieczyszczenia odprowadzane są w sposób uporządkowany (np. poprzez komin pieca grzewczego, wyciąg ze stanowiska spawalniczego, itp.).

Krok 3. Sprawdź czy instalacja emituje substancje, co do których określone są poziomy dopuszczalne lub wartości odniesienia.
W załączniku I i II Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87.), wymieniono substancje dla których ustalono wartości odniesienia.
W sytuacji, gdy emitowane substancje nie są wymienione w ww. rozporządzeniu nie jest wymagane ani zgłoszenie instalacji, ani pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Krok 4. Sprawdź czy instalacja jest zwolniona z uzyskania zgłoszenia.
Jeżeli instalacja jest wymieniona w § 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880), dla instalacji nie jest wymagane zgłoszenie. Jeżeli nie została uwzględniona ww. rozporządzeniu, należy sprawdzić, czy instalacja jest zwolniona z uzyskania pozwolenia lub sprawdzić czy nie będzie przekroczone 10% wartości odniesienia ustalone dla godziny i dla roku.

Krok 5. Sprawdź czy instalacja jest zwolniona z uzyskania pozwolenia.

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881) wymieniono instalacje zwolnione z uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów ze względu na skalę działalności. Jeżeli instalacja znajduje się w ww. rozporządzeniu, nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia, natomiast jeżeli jest wymieniona należy sprawdzić, czy nie będzie przekroczone 10% wartości odniesienia ustalone dla godziny i dla roku. Gdy 10% wartości odniesienia są przekroczone należy uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Krok 6. Sprawdź czy zanieczyszczenia nie powodują przekroczenia 10% Da albo 10% D1.
Czym właściwie jest Da i D1? Da – to średnioroczne stężenie substancji w powietrzu, natomiast D1 – to godzinowe stężenie w powietrzu. Wartości te są wymienione w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Jak obliczyć i sprawdzić czy emisje nie powodują przekroczeń 10% wartości odniesienia dla roku i godziny? Obliczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu jest dość skomplikowane. Wykonanie szeregu obliczeń uwzględniających wysokości emitorów, opisu terenu zakładu i jego otoczenia, charakterystykę godzinową emisji zanieczyszczeń czy warunki meteorologiczne, pozwoli rzetelnie opracować wyniki wartości odniesienia.

Gdy nie wiesz jak to zrobić, my zrobimy, to za Ciebie.

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

 

 

Najczęstsze instalacje wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza:

 • Instalacje energetyczne zasilane gazem (suma nominalnej mocy cieplnej źródeł we wprowadzanym paliwie): 15 MW ≤ moc ≤ 50 MW
 • Instalacje energetyczne – spalania węgla kamiennego (suma mocy cieplnej kotłów we wprowadzanym paliwie): 5 MW ≤ moc ≤ 50 MW
 • Instalacje do spawania: Ilość stanowisk > 3
 • Zbiorniki materiałów sypkich (poza instalacjami klasyfikowanymi wg innych kryteriów): Pojemność zbiorników ≥ 50 m3
 • Instalacje do czyszczenia powierzchni z zastosowaniem LZO (VOC), o których mowa w § 36 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz. 558): Zużycie LZO (VOC) > 1 Mg/rok
 • Instalacje do powlekania: Instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych i w których zużywa się co najmniej 1 Mg powłok w ciągu roku lub wobec których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych

Najczęstsze instalacje wymagające zgłoszenia instalacji:

 • Instalacje energetyczne zasilane gazem (suma nominalnej mocy cieplnej źródeł we wprowadzanym paliwie): 1 MW ≤ moc < 15 MW
 • Instalacje energetyczne – spalania węgla kamiennego (suma mocy cieplnej kotłów we wprowadzanym paliwie): 1 MW ≤ moc < 5 MW
 • Instalacje do spawania: Ilość stanowisk ≤ 3
 • Zbiorniki materiałów sypkich (poza instalacjami klasyfikowanymi wg innych kryteriów): Pojemność zbiorników < 50 m3
 • Instalacje do czyszczenia powierzchni z zastosowaniem LZO (VOC), o których mowa w § 36 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz. 558): Zużycie LZO (VOC) ≤ 1 Mg/rok oraz stężenia imisyjne < 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny
 • Instalacje do powlekania: Instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych i w których zużywa się mniej niż 1 Mg powłok w ciągu roku

Kiedy nie trzeba zgłaszać instalacji, ani uzyskiwać pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza?

 • Instalacje energetyczne zasilane gazem (suma nominalnej mocy cieplnej źródeł we wprowadzanym paliwie): Moc < 1 MW
 • Instalacje energetyczne – spalania węgla kamiennego (suma mocy cieplnej kotłów we wprowadzanym paliwie): Moc < 1 MW
 • Instalacje do czyszczenia powierzchni z zastosowaniem LZO (VOC), o których mowa w § 36 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz. 558): Zużycie LZO (VOC) ≤ 1 Mg/rok oraz gdy gazy z instalacji wprowadzane są do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, lub żadna z substancji nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia
 • Instalacje do powlekania: Instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych i w których zużywa się mniej niż 1 Mg powłok w ciągu roku oraz gdy gazy z instalacji wprowadzane są do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, lub żadna z substancji nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia

 

Freeimages.com/nikita golovanov

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 4 opinii

Skontaktuj się z nami