01 czerwca 2017

Stacja demontażu pojazdów – krok po kroku

Jak założyć stację demontażu pojazdów
Stacja demontażu pojazdów – krok po kroku

I. Lokalizacja

Podstawową i najważniejszą rzeczą jest wybór odpowiedniej lokalizacji pod stację demontażu pojazdów.
Ze względu na fakt, że stacja demontażu pojazdów zalicza się do działalności uciążliwych, można ją lokalizować wyłącznie na działce określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jako teren przemysłowy lub usługowo-przemysłowy.
W przypadku braku miejscowego planu, należy wystąpić do urzędu gminy o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
W sytuacji kiedy zapisy miejscowego planu są niejednoznaczne, wówczas warto wystąpić do urzędu gminy ze stosownym pismem, w celu określenia czy lokalizacja stacji demontażu pojazdów na danej działce nie będzie naruszać MPZP.

II. Uzyskanie decyzji środowiskowej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (zwana decyzją środowiskową) określa warunki, po spełnieniu których planowane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane i co najważniejsze będzie mogło funkcjonować.

Przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, jeśli są spełnione następujące warunki:

  • Przedsięwzięcie wymienione jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Stacja demontażu pojazdów wymieniona jest w § 2 ust. 1 pkt. 42 wyżej wymienionego rozporządzenia, w związku z czym należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla której należy wykonać Raport Oddziaływania na Środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Przedsięwzięcie nie jest jeszcze realizowane – jest to planowane przedsięwzięcie.
  • Uzyskanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem m. in. pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

III. Wyposażenie terenu

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej, należy przygotować teren oraz wyposażyć stację demontażu pojazdów zgodnie w wymaganiami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1206 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem stacja demontażu organizacyjnie powinna posiadać m.in. wyodrębnione następujące sektory:

  • Sektor przyjmowania pojazdów – sektor należy wyposażyć w utwardzoną, szczelną powierzchnię, musi być wyposażony w wagę o skali ważenia do minimum 3,5 Mg oraz system odprowadzania ścieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.
  • Sektor magazynowania pojazdów – należy wyposażyć w utwardzoną szczelną powierzchnie nie mniejszą niż 200 m2 oraz system odprowadzania ścieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.
  • Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych – sektor ten należy zlokalizować w zamkniętym budynku o utwardzonym, szczelnym  podłożu wyposażonym w system odprowadzania ścieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.
  • Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania.
  • Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia.
  • Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

 

IV. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (np. bezpośrednio do kanalizacji miejskiej lub do zbiornika bezodpływowego, a następnie wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków).

V. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów

VI. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu – oddanie stacji demontażu pojazdów do użytku.

Firma PALECZNY oferuje kompleksową pomoc oraz doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury środowiskowej dla stacji demontażu pojazdów, poczynając od weryfikacji terenu, poprzez wykonanie raportu oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, aż po wykonanie Wniosku na wytwarzanie odpadów w celu uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem ich przetwarzania.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Skontaktuj się z nami