Aktualności

28.01.19Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2018

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2018 poz. 2221), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej » czytaj więcej

14.01.19Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2018 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2018, poz. 1271 z późn. zm.), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do 28 lutego 2019 roku.
» czytaj więcej

07.01.19Opłaty za usługi wodne na podstawie nowego Prawa Wodnego

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) wprowadziła szereg zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Reforma gospodarki wodnej została spowodowana wdrożeniem do polskiego porządku prawnego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.
» czytaj więcej